มาแล้ว จำนวนรับ คณะ/สาขา TCAS 62 รอบโควตา ม.นเรศวร

มาแล้ว จำนวนรับ คณะ/สาขา TCAS 62 รอบโควตา ม.นเรศวร หลายคนที่รอคอยจำนวนรับและสาขาที่จะเปิดรับในรอบโควตา นี้มาถึงแล้ว ม.นเรศวร ประกาศรับสูงถึง 3,443 ที่นั่ง โดยมีทั้งหมด 16 คณะ 79 สาขาวิชา มีสาขาไหนรับเท่าไหร่ไปดูกัน โดยกำหนดรับสมัครในรอบโควตา วันที่ 4 – 11 ก.พ. 62

กำหนดการ

1. รับสมัครผ่านระบบเครือข่าย  4 – 11 ก.พ. 62
2. ชำระเงินค่าสมัคร  4 – 15 ก.พ. 62
3. ส่งใบสมัคร, หลักฐานประกอบการสมัคร  4 – 18 ก.พ. 62
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 12 เม.ย. 62
5. สอบสัมภาษณ์  20 เม.ย. 62
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์  22 เม.ย. 62
7. ส่งรายชื่อเข้าระบบ TCAS  22 เม.ย. 62
8. ยืนยันสิทธิ์ Clearing House  24 – 25 เม.ย. 62
9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา  29 เม.ย. 62
10. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระค่าเทอม  29 เม.ย. – 3 พ.ค. 62
11. เปิดภาคเรียนที่ 1/2562  24 มิ.ย. 62

คณะทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รับ 42 คน

คณะนิติศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รับ 168 คน

 

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต รับ 140 คน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ รับ 72 คน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน รับ 45 คน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับ 80 คน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รับ 70 คน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว รับ 40 คน
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต รับ 25 คน

 

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับ 50 คน

 

คณะมนุษยศาสตร์

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล รับ 21 คน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย รับ 7 คน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย รับ 21 คน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา รับ 28 คน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน รับ 42 คน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น รับ 42 คน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส รับ 28 คน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รับ 42 คน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี รับ 28 คน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย รับ 40 คน

 

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รับ 60 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา รับ 60 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ รับ 15 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ รับ 15 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับ 40 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ รับ 30 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี รับ 60 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับ 40 คน

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา รับ 65 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล รับ 40 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค รับ 30 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับ 30 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ตรีต่อเนื่องโท) รับ 15 คน

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับ 40 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ รับ 25 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รับ 20 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รับ 40 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี รับ 25 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รับ 40 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รับ 40 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รับ 40 คน

 

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) รับ 48 คน
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี) รับ 12 คน
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี) รับ 24 คน
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) รับ 10 คน
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย (หลักสูตร 5 ปี) รับ 24 คน
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) รับ 24 คน
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) รับ 48 คน
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) รับ 48 คน
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร 5 ปี) รับ 24 คน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รับ 15 คน

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรศิลปกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รับ 30 คน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม รับ 30 คน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ รับ 30 คน
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต รับ 35 คน

 

คณะสหเวชศาสตร์

หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต รับ 20 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด รับ 38 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค รับ 20 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รับ 38 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก รับ 42 คน

 

คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง รับ 25 คน
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รับ 14 คน
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ รับ 28 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา รับ 30 คน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ รับ 80 คน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม รับ 80 คน

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต รับ 10 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม รับ 5 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับ 14 คน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน รับ 76 คน

 

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับ 20 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รับ 30 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง รับ 70 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร รับ 80 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับ 70 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ รับ 60 คน

 

คณะเภสัชศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ รับ 40 คน
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม รับ 45 คน

 

วิทยาลัยนานาชาติ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) รับ 40 คน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) รับ 40 คน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) รับ 40 คน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) รับ 40 คน

 

คณะแพทยศาสตร์

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track) รับ 20 คน
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) รับ 70 คน
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย (แพทย์ 5 ปี) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กลุ่มผู้จบปริญญาตรี (Strengthening Track) รับ 55 คน

 

ข้อมูล ณ วันที่ 14/10/2561 : http://mytcas.com ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง

Comments

comments