มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการจัดอันดับจาก QS University Rankings: Asia 2016 คว้าอันดับ 12 ของประเทศไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการจัดอันดับจาก QS University Rankings: Asia 2016 เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย จำนวน 350 มหาวิทยาลัย โดยสำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกอย่าง Quacquarelli Symonds หรือ QS จากประเทศอังกฤษ โดยอยู่ในอันดับที่

301-350 ของเอเชีย และอันดับที่ 12 ของประเทศไทย เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยอันดับ 1 ในไทยนั้นยังคงเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1

จากสถิติแรกที่ระบุออกมาคือ อันดับของเรานั้นตกลงมาจากอันดับที่ 251 ในปี 2015 มาเป็น 301

2

โดยภาพรวมเรามีบุคลากรทางด้านวิชาการ 1,408 คน เป็นชาวต่างชาติ 81 คน และเรียนจบในระดับปริญญาเอก 931 คน

3

มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนิสิตประมาณ 22,238 คน แยกเป็น ระดับปริญญาตรี 85% และสูงกว่าปริญญาตรี คือระดับ ป.โท ป.เอก เพียง 15% เท่านั้น

4

มามองในมุมของนิสิตต่างชาติที่มาเรียนที่ ม.นเรศวร จะนวนทั้งหมด 209 คน แยกเป็น ระดับปริญญาตรี 44% และสูงกว่าปริญญาตรี คือระดับ ป.โท ป.เอก เพียง 56% ถือว่าสถิตินั้นใกล้เคียงกันระหว่าง ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

ซึ่งใช้ตัวชี้วัดในการจัดอันดับดังนี้
1. Academic reputation (30%)  ชื่อเสียงด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ผลสำรวจ จากนักวิชาการทั่วโลก  ในสถาบันชั้นนำด้านการวิจัย
2. Employer reputation (20%) ชื่อเสียงจากผู้ประกอบการหรือผู้จ้างงาน (พิจารณาจากทัศนคติของผู้จ้างงานต่อมหาวิทยาลัย โดยให้ผู้จ้างงานระบุชื่อมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด)  ผลสำรวจ จากผู้ประกอบการหรือผู้จ้างงานทั่วโลก
3. Faculty/student ratio (15%) อัตราส่วนระหว่าง นักศึกษา ต่อ อาจารย์ประจำ (ใช้วัดความมุ่งมั่นในการสอนของอาจารย์หรือสะท้อนคุณภาพของการเรียนการสอน)
4. Citations per paper (10%) สัดส่วน จำนวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัย ต่อ งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา จากฐานข้อมูลของ Scopus
5. Papers per faculty (10%) สัดส่วน จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ต่อ จำนวนอาจารย์ จากฐานข้อมูลของ Scopus
6 .Staff with a PhD (5%) ตัวชี้วัดใหม่ล่าสุดใน QS University Rankings: Asia 2016 จำนวนอาจารย์ประจำที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
7 .Proportion of international faculty (2.5%) จำนวนอาจารย์ชาวต่างชาติ
8. Proportion of international students (2.5%) จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ
9. Proportion of inbound exchange students (2.5%) จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ที่มาจากสถาบันในต่างประเทศ
10. Proportion of outbound exchange students (2.5%) จำนวนนักศึกษาของสถาบัน ที่ไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ (ข้อมูลจาก admissionpremium)

หรือสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก http://www.topuniversities.com/universities/naresuan-university#322172

ที่มา topuniversities.com