ม.นเรศวร จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โครงการอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

27 กุมภาพันธ์ 2559 ม.นเรศวร จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ เพื่อเริ่มก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ในครงการสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  โครงการอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งอยู่บนพื้นที่ 79 ไร่

โครงการอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงความรู้ นวัตกรรม และพัฒนาการการเรียนรู้ในทุกด้าน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ของโลก มีเทคโนโลยีแนวรักษ์โลก (Think Earth)

โครงการอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

รวมทั้งเป็นอาคารที่ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อม (Eco-Architecture) การประหยัดพลังงาน นำประโยชน์จากพลังงานธรรมชาติมาหมุนเวียนใช้ในอาคาร และยังสะท้อนให้เห็นถึงต้นกำเนิดแห่งภูมิปัญญาเทคโนโลยีการก่อสร้างของมวลมนุษย์ชาติ ในด้านดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นอาคารในโลกอนาคต

โครงการอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

โครงการอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พื้นที่อุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ดังนี้

   ส่วนที่ 1 “อุทยานมหาราช” ประกอบด้วย

-มณเฑียรนเรศวร อาคารในลักษณะอนุสรณ์สถาน ภายในประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขนาดใหญ่

-กำแพงเล่าเรื่อง เป็นภาพสลักนูนต่ำเล่าประวัติศาสตร์ พัฒนาการของชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

-ศาลา 4 สมัย บอกเล่าเรื่องราวแต่ละยุคของยุคก่อนสุโขทัย  เป็นต้น

                 ส่วนที่ 2 “ศูนย์ประชุมนเรศวรมหาราช” ประกอบด้วย

-อาคารชุดประชุม ประกอบด้วยห้องประชุมขนาดใหญ่ ความจุ 3,000-5,000 คน

-อาคารหรือโถงจัดแสดงนิทรรศการ  เป็นต้น

                 ส่วนที่ 3 “อุทยานนวัตกรรม”  ประกอบด้วย

-อาคารนวัตกรรม  จัดแสดงองค์ความรู้ต่างๆ ผลงานวิจัยนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

-เวทีและลานอเนกประสงค์ เพื่อจัดแสดงดนตรี กีฬา และสันทนาการต่าง ๆ

 

 

ข้อมูล : โครงการอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ภาพ : Facebook บัณฑิตวิทยาลัย ม.นเรศวร