ม.นเรศวร เตรียมเปิดรับโครงการพิเศษ รอบ Portfolio 25 โครงการ รับ 2,077 คน

ม.นเรศวร เตรียมเปิดรับโครงการพิเศษ รอบ Portfolio 25 โครงการ รับ 2,077 คน ช่วงเวลาของการเตรียมตัวมาแล้วสำหรับน้องๆ  63 ที่อยากจะเข้ามาสู่รั้วมหาวิทลัยนเรศวร ในรอบปีการศึกษา 2563 นี้มหาวิทยาลัยนเรศวร คาดการ์จะเปิดรับนิสิต 8,154 คน โดยแบ่งออกเป็น 4 รอบ รอบที่ 1 Portfolio , รอบที่ 2 โควตา, รอบที่ 3 Admission และรอบที่ 4 Admission 2 ซึ่งในรอบที่ 1 รอบ Portfolio  เปิดโครงการพิเศษ 25 โครงการจำนวนรับ 2,077 คน เลยทีเดียวแล้วเรามาดูกันว่าโครงการไหนรับเท่าไหร่กันบ้าง มาดูกันเลย

โครงการพิเศษ รอบ Portfolio 25 โครงการ รับ 2,077 คน

#โครงการพิเศษจานวนรับ
1โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ272
2โครงการเด็กดีมีที่เรียน503
3โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา83
4โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ)61
5โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี70
6โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษา74
7โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์70
8โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรม25
9โครงการทายาทผู้ประกอบการ10
10โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)45
11โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.)16
12โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกากับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)25
13โครงการทายาทเกษตรกร104
14โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น96
15โครงการคัดเลือกนักเรียนจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การเกษตร35
16โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่29
17โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.)10
18โครงการช้างศึกพระนเรศวร65
19โครงการ BEC Spring Board ก้าวก่อนใครเลือกที่เรียนก่อนไว180
20โครงการ Law for Languages10
21โครงการนักกฎหมายลูกรพีนเรศวร29
22โครงการพิเศษสาหรับบุตรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน30
23โครงการการรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition)2
24โควตาพิเศษสาหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร233
25โครงการนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่10

ขอบคุณข้อมูลจาก : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร