ม.นเรศวร เปิดรอบที่ 5 (ภาคปกติ) 735 ที่นั่ง

ม.นเรศวร เปิดรอบที่ 5 (ภาคปกติ) 735 ที่นั่ง เปิดรับทั้งหมด 34 สาขา อัพเดทกันได้เลยว่ามีสาขาไหนบ้าง #ทีมนเรศวร ห้ามพลาด รับสมัคร 16-18 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดกเพิ่มเติม www.admission.nu.ac.th

1 คณะเกษตรศาสตร์ฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร รับ 43 คน
2 คณะเกษตรศาสตร์ฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับ 31 คน
3 คณะเกษตรศาสตร์ฯ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รับ 35 คน
4 คณะเกษตรศาสตร์ฯ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง รับ 40 คน
5 คณะเกษตรศาสตร์ฯ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ ม รับ 18 คน
6 คณะเกษตรศาสตร์ฯ หลักสูตรวิทยาศาสตรบณั ฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ รับ 34 คน
7 คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์ รับ 19 คน
8 คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา รับ 15 คน
9 คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ประยุกต์ รับ 17 คน
10 คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ รับ 6 คน
11 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รับ 6 คน
12 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รับ 2 คน
13 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ รับ 16 คน
14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ ม รับ 17 คน
15 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี รับ 3 คน
16 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต รับ 5 คน
17 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (ศป.บ.) รับ 13 คน
18 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม (ศป.บ.) รับ 5 คน
19 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ศป.บ.) รับ 21 คน
20 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับ 19 คน
21 คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง รับ 15 คน
22 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา รับ 20 คน
23 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับ 20 คน
24 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค รับ 40 คน
25 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ตรีต่อเนื่องโท) รับ 10 คน
26 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล (ตรีต่อเนื่องโท) รับ 40 คน
27 คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา กายภาพบำบัด 4 คน
28 คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค การแพทย์ รับ 12 คน
29 คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก รับ 7 คน
30 คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย รับ 10 คน
31 คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา ฝรั่งเศส รับ 17 คน
32 คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสมั พันธ์ ระหว่างประเทศ รับ 1 คน
33 คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ รับ 27 คน
34 วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลกั สูตรนานาชาติ) รับ 34 คน