เปิดโควตา ม.นเรศวร ปี 60 รับ 3,239 ที่นั่ง

เปิดโควตา ม.นเรศวร ปี 60 รับ 3,239 ที่นั่ง สำหรับน้องๆ ที่สนใจจะเข้ามาเรียนที่มอนอ ในรอบรับตรง หรือโควตานี้ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดให้สมัครโดยยื่น GPA 5 ภาคเรียน และคะแนน GAT PAT โดยแต่ล่ะสาขานั้นจะใช้คะแนน PAT ที่แตกต่างกันไปโดยน้องๆ สามารถเข้าไปดูได้ที่งานรับเข้า กองบริการการศึกษา  แต่วันนี้เราได้สรุปข้อมูลจำนวนรับเข้ารอบโควตาของทุกคณะทุกสาขามาให้ดูกันรวมทั้งหมดถึง 3,239 คนเปิดโควตา ม.นเรศวร ปี 60 รับ 3,239 ที่นั่ง เปิดโควตา ม.นเรศวร ปี 60 รับ 3,239 ที่นั่ง เปิดโควตา ม.นเรศวร ปี 60 รับ 3,239 ที่นั่ง เปิดโควตา ม.นเรศวร ปี 60 รับ 3,239 ที่นั่ง เปิดโควตา ม.นเรศวร ปี 60 รับ 3,239 ที่นั่ง เปิดโควตา ม.นเรศวร ปี 60 รับ 3,239 ที่นั่ง

 

รอบโควตานี้จะเปิดรับสมัครทางระบบออนไลน์ https://admission.nu.ac.th

 1. ให้น้องๆ เข้าไปสมัครกรอกข้อมูลและเลือก สาขาที่ต้องการสมัคร (เลือกได้เพียง 1 อันดับเท่านั้น)
 2. พิมพ์ใบสมัคร
  หลักฐานประกอบการสมัคร
  – ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  – ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน จำนวน 1 ฉบับ
  – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ
  ผู้สมัครคณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  ต้องส่งสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
  (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
 3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท
 4. ส่งใบสมัคร และเอกสารทั้งหมดที่อาจารย์แนะแนว หรืออาจารย์ที่รับผิดชอบการสมัครโควตา ม.นเรศวร ที่โรงเรียนของน้อง ๆ

และสุดท้ายนี้ขอให้น้อง ๆ โชคดีได้คณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ แล้วพบกันที่ #มหาวิทยาลัยนเรศวร ครับ

 

ข้อมูลจาก : หน่วยรับเข้า กองบริการการศึกษา