เผย 3 รายชื่อสุดท้ายผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

จากการนำเสนอนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรในวันที่ 5 กันยายน 2559 ของ 8 ท่านสุดท้ายที่ตอบรับการทาบทามผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร จากการประกาศล่าสุดของคณะกรรมการสรรหา ได้เปิดเผยรายชื่อของ 3 ท่านสุดท้ายที่จะเสนอชื่อเข้าพิจารณาในสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 11 กันายน 2559 นี้

ประกาศรายชื่อ 3 ท่านสุดท้าย

  1.  รศ.ดร.รัตติมา จีนาพงษา (คณะเภสัชศาสตร์/ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนอาจารย์/ อดีตผู้อำนวยการสำนักหอสมุด)
  2. . ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธิ์ (คณะศึกษาศาสตร์/ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)
  3. . รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ (คณบดีคณะแพทยศาสตร์/ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต)

โดยการเรียงลำดับนั้นเป็นการเรียงตามตัวอักษร
content-2

1175-2
รายชื่อ 8 ท่านสุดท้าย

 

ที่มา : office.nu.ac.th/president