ขอเชิญทุกท่านชมงาน “ถนนศิลปะ Street Art ครั้งที่ 1”

ขอเชิญทุกท่านชมการแสดงผลงานนิสิตภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในชื่องาน”Street Art ครั้งที่ 1″

mornornews

January 26, 2016