นักวิจัย ม.นเรศวร ชี้อีก 40 ปี ข้างหน้าอุณหภูมิประเทศไทยจะสูงขึ้น 3-4 องศา

ทีมวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร วิจัย “โครงการศึกษาเพื่อวางแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแห่งชาติ” โดยได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากสำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สปอ.) และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) งบวิจัยกว่า 7.35 ล้านบาท เผยประเทศไทยในรอบ 40 ปีข้างหน้าอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะสูงขึ้นราว ๆ 0.4-2.6 องศาเซลเซียส บางพื้นที่เตรียมพร้อมรับสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ แต่ตัวแปรสำคัญต้องช่วยกันลดโลกร้อน ไม่เช่นนั้นอาจขึ้นถึง 3-4 องศาทีเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนจะมากขึ้นในบางพื้นที่ ส่วนบางพื้นที่จะมีความแห้งแล้งเกิดขึ้น ส่วนระดับน้ำทะเลก็จะสูงขึ้นเล็กน้อยราวๆ 32-42 เซนติเมตร ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ จำเป็นจะต้องรับรู้ข่าวสารข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์เหล่านี้ เพื่อที่จะได้ปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการกำหนดมาตรการปรับตัวเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

40 ปี ข้างหน้าอุณหภูมิประเทศไทยจะสูงขึ้น 3-4 องศา

ผศ. ดร.กัมปนาท ปิยะธำรงชัย รศ. พัฒนา ราชวงศ์ อาจารย์สมบัติ เหสกุล และทีมผู้วิจัย สถานที่ปรึกษาและพัฒนาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ เปิดเผยว่า “ได้จัดทำแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศระยะยาว 37 ปี โดยแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศจะครอบคลุมใน 6 ด้าน คือ การจัดการน้ำ การท่องเที่ยว การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร สาธารณสุข การตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ และทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ”

40 ปี ข้างหน้าอุณหภูมิประเทศไทยจะสูงขึ้น 3-4 องศา

โดยคณะผู้วิจัยได้จัดทำ “โครงการศึกษาเพื่อวางแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแห่งชาติ” โดยในเฟสแรกจะเน้นไปที่การประเมินความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามสภาพของผลกระทบ พื้นที่เสี่ยง และพื้นที่เปราะบางในแต่ละด้านในเฟสต่อไป

40 ปี ข้างหน้าอุณหภูมิประเทศไทยจะสูงขึ้น 3-4 องศา

ซึ่งการจำลองสภาพภูมิอากาศ พบว่าจะเกิดความแปรปรวนของปริมาณน้ำฝน รูปแบบของฝน รูปแบบของลักษณะอากาศ การละลายของน้ำแข็ง การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล ทั้งหลายเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ทรัพยากรน้ำ สุขภาพมนุษย์ การเกษตรและอาหาร เมืองและพื้นที่ชายฝั่ง ทั้งนี้ในประเทศไทย นักวิทยาศาสตร์ได้จำลองสภาพภูมิอากาศในรูปแบบต่างๆ40 ปี ข้างหน้าอุณหภูมิประเทศไทยจะสูงขึ้น 3-4 องศา

โดยจากการประเมิน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง เป็นพื้นที่ที่มีความเปราะบางด้านสาธารณสุข และตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพื้นที่ทางด้านตะวันตกและด้านเหนือของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเปราะบางด้านการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่ปลูกพืชไร่ ขณะที่กลุ่มจังหวัดทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเปราะบางในพื้นที่ที่ปลูกพืชอาหาร พื้นที่ที่มีความเปราะบางด้านการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ พื้นที่ตามแนวชายฝั่งทั้งในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ของประเทศ ส่วนพื้นที่เปราะบางของแหล่งท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม คือ พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร และสุราษฎร์ธานี เป็นต้น

 

ที่มาภาพ และข่าว : มหาวิทยาลัยนเรศวร