กิจกรรม “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 (Regional Research Expo 2017)”

กิจกรรม “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 (Regional Research Expo 2017)” เป็นโครงการกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นกิจกรรมการแสดงผลงานวิจัย และกิจกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพในเวทีระดับชาติของเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศ 

mornornews

March 2, 2017

นักวิจัย ม.นเรศวร ชี้อีก 40 ปี ข้างหน้าอุณหภูมิประเทศไทยจะสูงขึ้น 3-4 องศา

ทีมวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร วิจัย “โครงการศึกษาเพื่อวางแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแห่งชาติ” โดยได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากสำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สปอ.) และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) งบวิจัยกว่า 7.35 ล้านบาท เผยประเทศไทยในรอบ 40 ปีข้างหน้าอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะสูงขึ้นราว ๆ 0.4-2.6 องศาเซลเซียส บางพื้นที่เตรียมพร้อมรับสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ แต่ตัวแปรสำคัญต้องช่วยกันลดโลกร้อน ไม่เช่นนั้นอาจขึ้นถึง 3-4 องศาทีเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนจะมากขึ้นในบางพื้นที่ ส่วนบางพื้นที่จะมีความแห้งแล้งเกิดขึ้น ส่วนระดับน้ำทะเลก็จะสูงขึ้นเล็กน้อยราวๆ 32-42 เซนติเมตร ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ จำเป็นจะต้องรับรู้ข่าวสารข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์เหล่านี้ เพื่อที่จะได้ปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการกำหนดมาตรการปรับตัวเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผศ. ดร.กัมปนาท ปิยะธำรงชัย รศ. พัฒนา ราชวงศ์ อาจารย์สมบัติ เหสกุล และทีมผู้วิจัย สถานที่ปรึกษาและพัฒนาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ เปิดเผยว่า “ได้จัดทำแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศระยะยาว 37 ปี โดยแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศจะครอบคลุมใน 6 ด้าน คือ การจัดการน้ำ การท่องเที่ยว การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร สาธารณสุข […]

mornornews

April 28, 2016

รับสมัครทุน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19

เปิดรับแล้วสำหรับอาจารย์และนินสิตที่สนใจอยากขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยใน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เปิดรับสมัครแล้ว

mornornews

January 14, 2016