รับสมัครทุน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19

เปิดรับแล้วสำหรับอาจารย์และนินสิตที่สนใจอยากขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยใน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เปิดรับสมัครแล้ว

รุ่นที่ 19 โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ และกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ โดย
กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ  หมดเขตสมัครผ่านทางระบบ ออนไลน์ http://rgjadvisor.trf.or.th ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559  
ในสวนของกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ เปิดรับสมัครอาจารย์พร้อมนักศึกษา 2 รอบ
รอบที่ 1 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2559
รอบที่ 2 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2560
ดูรายละเอียดที่ http://rgjadvisor.trf.or.th/download.aspx
ข้อมูลจาก : research.nu.ac.th