เปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” ประจำปีงบประมาณ 2559

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” (RGJ Advanced Programme) ประจำปีงบประมาณ 2559
สำหรับดุษฎีบัณฑิต คปก. ที่สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ คปก. ไม่เกิน 3 ปี

ผู้สนใจสามารถสมัครทุน และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้จากเว็บไซต์ http://rgjadvanced.trf.or.th

กำหนดเวลาการสมัคร: 1 ธ.ค. 58 – 31 ม.ค. 59 สมัครทุนและส่งข้อเสนอโครงการทางระบบออนไลน์
ประกาศผล : 29 เม.ย. 59

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ขอมูล : rgj.trf.or.th