ข้อมูลการรับนิสิต ม.นเรศวร ระบบ TCAS รอบที่ 1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา/ดนตรี/ทัศนศิลป์ รับ 142 ที่นั่ง

ข้อมูลการรับนิสิต ม.นเรศวร ระบบ TCAS รอบที่ 1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา/ดนตรี/ทัศนศิลป์ รับ 142 ที่นั่ง จากที่ ทปอ. ได้เปลี่ยนรูปแบบระบบรับเข้าใหม่เป็นระบบ TCAS ยอดรับสมัครใหม่ระบบ TCAS ม.นเรศวร รับ 5,142 ที่นั่ง โดยในรอบบแรกนี้เป็นรอบของการการรับด้วย Portfolioโดยไม่มีการสอบข้อเขียน (ตามข้อมูลของ ทปอ.)

mornornews

June 12, 2017