ข้อมูลการรับนิสิต ม.นเรศวร ระบบ TCAS รอบที่ 1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา/ดนตรี/ทัศนศิลป์ รับ 142 ที่นั่ง

ข้อมูลการรับนิสิต ม.นเรศวร ระบบ TCAS รอบที่ 1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา/ดนตรี/ทัศนศิลป์ รับ 142 ที่นั่ง จากที่ ทปอ. ได้เปลี่ยนรูปแบบระบบรับเข้าใหม่เป็นระบบ TCAS ยอดรับสมัครใหม่ระบบ TCAS ม.นเรศวร รับ 5,142 ที่นั่ง โดยในรอบบแรกนี้เป็นรอบของการการรับด้วย Portfolioโดยไม่มีการสอบข้อเขียน (ตามข้อมูลของ ทปอ.)ซึ่งถ้าเราดูรายการเอียดการรับเข้าทั้ง 5 รอบของ ม.นเรศวร แล้วในรอบแรกนั้นเป็นการรับโดยใช้ความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา/ดนตรี/ทัศนศิลป์ รวามทั้งสิน 7 คณะ 21 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 142 ที่นั่ง สำหรับการทดสอบ ความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา/ดนตรี/ทัศนศิลป์ และการสอบสัมภาษณ์้ท่านั้น น้อง ๆ มาดูกันเลยว่ามีสาขาใดบ้าง  น้อง ๆ 61 จะได้เตรียมตัวกันได้เลย

ความสามารถพิเศษด้านกีฬา/ดนตรี/ทัศนศิลป์ ความสามารถพิเศษด้านกีฬา/ดนตรี/ทัศนศิลป์

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  ข้อมูลการรับนิสิต/นักศึกษาในแต่ละรอบของมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2561