คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาโท และปริญญาเอก

banner-bec-master-docter

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาโท และปริญญาเอก 5 หลักสูตร 10 สาขาวิชา

ปริญญาโท

  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มี 2 สาขาวิชา
สาขาการบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
   2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มี 1 สาขาวิชา
สาขาการจัดการการท่องเที่ยว
3. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มี 1 สาขาวิชา
สาขาเศรษฐศาสตร์
4. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มี 1 สาขาวิชา
สาขาการสื่อสาร
5.หลักสูตรภาษาอังกฤษ มี 1 สาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจเอเชีย

ปริญญาเอก

   1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มี 3 สาขาวิชา
สาขาการบริหารธุรกิจ
สาขาการสื่อสาร
สาขาการจัดการการท่องเที่ยว

ถ้าท่านใดสนใจก็สามารถสมัครเข้าเรียน หรือสอบถามรายละเอีดได้ที่คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ได้เลยจ๊ะ http://www.bec.nu.ac.th/

ขอขอบคุณข้อมูล : คณะบริหารธุรกิจฯ