อย่างเป็นทางการ ม.นเรศวร เปิดรับ TCAS 62 รอบ Portfolio 1,601 ที่นั่ง 22 โครงการ

มาแล้วอย่างเป็นทางการสำหรับจำนวนรับ TCAS 62 รอบที่ 1 รอบ Portfolio  สำหรับน้องๆ ที่ใจจดใจจ่อรอคอยการรับเข้าของ ม.นเรศวร รอบ Portfolio ที่จะเปิดในเดือนธันวาคมนี้มีการเปิดรับมากถึง 1,601 ที่นั่ง 16 คณะ 79 สาขาวิชากันเลยที่เดียว โดยโครงการที่เปิดรับก็มีมากถึง 22 โครงการเราสามารถไปดูกันได้เลยว่ามีคณะไหนรับโครงการอะไรกันบ้าง

1. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ

2. โครงการเด็กดีมีที่เรียน

3. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา

4. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม(โครงการลูกพระฆเนศ)

5. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ดนตรี

6. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์

7. โครงการการรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์(Young Scientist Competition)

8. โครงการพัฒนารับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการเข้าร่วมโครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์(Electronic Camp)และค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ชันสูง(Advanced Electronic Camp)

9. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์(สอวน.)

10. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส้าหรับเด็กและเยาวชน

11. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์(สสวท. สพฐ. และวมว.)

12.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรม

13.โครงการทายาทผู้ประกอบการ

14.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษา

15.โครงการทายาทเกษตรกร

16.โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

17.โครงการคัดเลือกนักเรียนจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การเกษตร

18.โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่

19.โครงการช้างศึกพระนเรศวร

20.โครงการBEC Spring Board ก้าวก่อนใครเลือกที่เรียนก่อนไว

21.โควตาพิเศษส้าหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

22.โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(พสวท.)

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก https://admission.nu.ac.th