[Update] ม.นเรศวร เปิดแล้วรับสมัคร TCAS 61 รอบ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolil/GPA

ม.นเรศวร เปิดแล้วรับสมัคร TCAS 61 รอบ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolil/GPA  เริ่มแล้วกับช่วงเวลาสำหรับเด็ก 61 ที่กำลังเรียนอยู่ในระดับ ม.6 ที่จะต้องเข้าระบบการสอบคัดเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในระบบ TCAS เป็นปีแรกซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรนั้นก็มีการรับทั้งหมด 5 รอบในระบบ TCAS รวมทั้งสิ้นมากถึง 6,568 (ยอดรับ ณ วันที่ 11 กันยายน 2560) 

สำหรับรอบแรกนี้  เป็นการรับด้วย Portfolil/GPA ซึ่งเป็นโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ด้านทัศนศิลป์ โครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า Scientist Competition) การเข้าร่วมโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (Electronic Camp) และค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นเยาว์ชั้นสูง(Advance Electronic e-Camp) (และอัพเดทเพิ่มเติม อีก 4 โครงการ)

น้อง ๆ สามารถดูกำหนดการ และรายละเอียดการรับสมัครได้เลย

ม.นเรศวร เปิดแล้วรับสมัคร TCAS 61 รอบ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolil/GPA

 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา รับ 34 คน
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (ลูกพระฆเนศ) รับ 23 คน
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี รับ 65 คน
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ รับ 20 คน
  รายละเอียด
 • โครงการการรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition) รับ 8 คน
 • โครงการพัฒนารับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการเข้าร่วมโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (Electronic Camp) และค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ชั้นสูง(Advance Electronic e-Camp) รับ 8 คน
  รายละเอียด
 • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) รับ 140 คน
 • โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน รับ 39 คน
 • โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ. และ วมว.) รับ 63 คน
 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ รับ 59 คน
  รายละเอียด

รวมทุกโครงการ 459 ที่นั่ง

สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีผลการเรียน GPA 5 ภาคเรียน ให้ปฏิบัติดังนี้

1. ให้ผู้สมัครเข้าไปสมัครผ่านระบบเครือข่าย ระหว่างวันที่ 3-9 ตุลาคม 2560 โดยบันทึก GPA 4 ภาคเรียนเข้าระบบไปก่อน
2. ชำระเงินค่าสมัครจำนวน 500 บาทผ่านธนาคารภายในวันที่กำหนด คือ วันที่ 3-11 ตุลาคม 2560
3. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร หลักฐานการชำระเงิน (โดยให้แนบ ปพ.1 4 ภาคเรียนมาก่อน) และส่งให้กับมหาวิทยาลัยภายใน
วันที่ 3-13 ตุลาคม 2560
4. อนุโลมให้ยื่นเอกสาร ใบ ปพ.1 (5 ภาคเรียน) ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 (ทั้งนี้ จะยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

เว็บไซต์สมัคร http://www.admission.nu.ac.th/ 

ตั้งแต่ วันที่ 3-9 ตุลาคม 2560 นี้นะครับ อย่าพลาดเด็ขาดสำหรับน้องๆ 61 ที่มีความสามารถ พี่ ๆ มอนอ อยู่อยู่นะครับ มาร่วมเป็น #ทีมนเรศวร ด้วยกัน ข้อให้โชคดี แล้วเจอกันที่ มอนอ นะ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก กองบริการการศึกษา