ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 “ครูผู้อุทิศร่างกายเป็นตำราชีวิต” มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งกำหนดจัดงานในที่ 18-19 มีนาคม 2560

ซึ่งอาจารย์ใหญ่นั้นนิสิต และอาจารย์ในสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจะได้รับการเรียนรู้จากอาจารย์ใหญ่โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน ได้พูดถึงอาจารย์ใหญ่ว่า “นิสิตจะได้รับความรู้อย่างมากมายจากร่างกายมนุษย์ นอกจากนี้ คณาจารย์ และแพทย์ ยังใช้ร่างอาจารย์ใหญ่เป็นแหล่งศึกษาเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อยู่เสมอ อันจะส่งผลให้การบริการรักษาผู้ป่วยมีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับความช่วยเหลือโดยการอุทิศร่างกายให้เป็นวิทยาทานแก่มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนั้น นิสิต และอาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงมีความเคารพร่างกายที่ได้ศึกษา และยกย่องเป็น “อาจารย์ใหญ่” หรือ “บรมครู“โดยก่อนการเรียนจะมีพิธีขอขมาอาจารย์ใหญ่และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่ และเมื่อสิ้นสุดการศึกษาจะมีพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ ในแต่ละปีการศึกษาทั้งนี้นิสิตที่ได้ศึกษาเล่าเรียนร่างอาจารย์ใหญ่ ในอนาคตจะสำเร็จเป็นแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด จะได้นำเอาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนกลับมาให้ บริการต่อสังคมต่อไป” (ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน, 2557)

โดยมีกำหนดการจัดงานดังนี้

  • วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 18.50-20.00 น. (สวดพระอภิธรรมศพ)
  • วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 10.00-16.40 น. (พิธีพระราชทานเพลิง)

ณ วัดศรีรัตนาราม(วัดจูงนาง) ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

และขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินเพื่อใช้การจัดซื้อโรงศพสำหรับร่างอาจารย์ใหญ่ ราคาโรงละ 1,200 บาท หรือตามจิตศรัทธา โดยสามารถบริจาคได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 0 5596 4705

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.nu.ac.th