เปิดสถิติ 10 อันดับ คณะ/สาขา ยอดนิยม ม.นเรศวร จากโปรแกรมคำนวณคะแนน TCAS รอบ 2 ปี 62

เปิดสถิติ 10 อันดับ คณะ/สาขา ยอดนิยม ม.นเรศวร จากโปรแกรมคำนวณคะแนน TCAS รอบ 2 ปี 62 จากที่ทีมงาน Mornornews ได้เปิดให้ใช้ระบบการคำนวณคะแนนจากโปรแกรมคำนวณคะแนน TCAS ม.นเรศวร ในรอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ มาจนถึงวันนี้ 9 เมษายน 2562 หลังจากวันที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้เปลี่ยนแปลงสาขาได้ไปแล้ว วันนี้ทีมงานเลยนำสถิติที่น้อง ๆ ได้เข้ามาใช้งานโปรแกรมคำนวณคะแนนรอบโควตา มาให้ดูกันว่าคณะ/สาขา ไหนที่ได้รับความนิยมกันบ้าง เราไปดูกันเลยดีกว่า

เปิดสถิติ 10 อันดับ คณะ/สาขา ยอดนิยม ม.นเรศวร จากโปรแกรมคำนวณคะแนน TCAS รอบ 2 ปี 62

ใน 3 อันดับแรก จะมี

1. คณะเภสัชศาสตร์สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
2. คณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
3. คณะทันตแพทยศาสตร์หลักสูตรทันตแพทยศาตรบัณฑิต

และในส่วนของลำดับอื่น ๆ ก็สามารถดูได้ด้านล่างนี้เลย (ข้อมูลทั้งหมดนี้มาจากโปรแกรมคำนวณคะแนน รอบโควตา ปี 62 ใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่มีผลต่อการคัดเลือกนะจ๊ะ)

4คณะสหเวชศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
5วิทยาลัยนานาชาติสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
6คณะสหเวชศาสตร์สาขาวิชารังสีเทคนิค
7คณะแพทยศาสตร์ ระบบกรับตรง (โควตา) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทยหลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track)
8คณะสหเวชศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
9คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี)
10คณะนิติศาสตร์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
11คณะเภสัชศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
12คณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
13คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสารหลักสูตรบัณชีบัณฑิต
14คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี)
15คณะสังคมศาสตร์สาขาวิชาจิตวิทยา
16คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)
17คณะสหเวชศาสตร์สาขาวิชากายภาพบำบัด
18คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
19คณะสาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาอนามัยชุมชน
20คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
21คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี)
22คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
23คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสารสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
24คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์
25คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยา
26คณะสังคมศาสตร์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง
27คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
28คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
29คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
30คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
31คณะสาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
32คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาวิชาจุลชีววิทยา
33คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมี
34คณะแพทยศาสตร์ ระบบกรับตรง (โควตา) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทยหลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track)
35คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสารสาขาวิชาการท่องเที่ยว
36คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสารสาขาวิชาการเงิน
37คณะแพทยศาสตร์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track)
38คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสารหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
39คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร 5 ปี)
40คณะสังคมศาสตร์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
41คณะสหเวชศาสตร์หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต
42คณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษาเกาหลี
43คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
44คณะสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
45คณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทย
46คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
47คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
48คณะสังคมศาสตร์สาขาวิชาพัฒนาสังคม
49คณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษาจีน
50คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
51คณะสังคมศาสตร์สาขาวิชาประวัติศาสตร์
52คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี)
53คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี)
54คณะสังคมศาสตร์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์
55คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสารสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
56คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
57คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ตรีต่อเนื่องโท)
58คณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษาญึ่ปุ่น
59วิทยาลัยนานาชาติสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
60คณะสาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
61คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย (หลักสูตร 5 ปี)
62คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
63วิทยาลัยนานาชาติสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
64คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์
65คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
66คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
67คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาสถิติ
68คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
69คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาภูมิศาสตร์
70คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
71คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
72คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
73คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
74คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม
75คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
76คณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาพม่าศึกษา
77คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
78คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาทัศนศิลป์
79คณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
80วิทยาลัยนานาชาติสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
81คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
82คณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย
83คณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย