TCAS64 ม.นเรศวร เตรียมเปิดรับ 28 โครงการ รอบ Portfolio จำนวน 2,375 คน

มาแล้วรายละเอียด 28 โครงการ รอบแฟ้มสะสมผลงาน ของ ม.นเรศวร น้อง ๆ ม.6 ที่สนใจเรียนมอนอ และคุณสมบัติเข้าเกณฑ์รอบนี้ต้องไม่พลาดเปิดรับถึง 2,375 คน โดยกำหนดการของ ทปอ. ส่งรายชื่อผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือก 19 – 20 ก.พ. 2564 และกำหนดการรับสมัครให้ทางมหาวิทยาลัยกำหนดซึ่งอีกไม่นานนี้ทางมหาวิทยาลัยจะต้องประกาศรับสมัครรอบ 1 ทางทีมงานเราจึงมาอัพเดท 28 โครงการที่จะเปิดรับมาให้ดูกัน และจำนวนการรับของแต่ละโครงการ ส่วนคณะไหนบ้างนั้นอาจจะต้องรอระเบียบการจากทางมหาวิทยาลัยอีกทีนะจ๊ะ

กำหนดการของ ทปอ.

28 โครงการ ที่ปิดรับ

1. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ จำนวนรับ 404 คน
2. โครงการเด็กดีมีที่เรียน จำนวนรับ 526 คน
3. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา จำนวนรับ 108 คน
4. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ) จำนวนรับ 61 คน
5. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ดนตรี จำนวนรับ 49 คน
6. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษา จำนวนรับ 75 คน
7.  โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ จำนวนรับ 78 คน
8. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรม จำนวนรับ 25 คน
9.โครงการทายาทผู้ประกอบการ จำนวนรับ 3 คน
10. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) จำนวนรับ 61 คน
11. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ( พสวท .) จำนวนรับ 17 คน
12. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ( วมว .) จำนวนรับ 94 คน
13. โครงการทายาทเกษตรกร จำนวนรับ 98 คน
14. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนรับ 90 คน
15. โครงการคัดเลือกนักเรียนจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การเกษตร จำนวนรับ 47 คน
16. โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวนรับ 21 คน
17. โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ( ทสม .) และอาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ( ทสจ .) จำนวนรับ 1 คน
18. โครงการช้างศึกพระนเรศวร จำนวนรับ 22 คน
19. โครงการ BEC Spring Board ก้าวก่อนใครเลือกที่เรียนก่อนไว จำนวนรับ 188
20. โครงการ Law for Languages จำนวนรับ 10 คน
21. โครงการนักกฎหมายลูกรพีนเรศวร จำนวนรับ 29 คน
22. โครงการพิเศษสำหรับบุตรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวนรับ 30 คน
23. โควตาพิเศษส าหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนรับ 167 คน
24. โครงการนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ จำนวนรับ 30 คน
25. โครงการกระจายนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกสู่ภูมิภาค จำนวนรับ 4 คน
26. โครงการพิเศษสำหรับทายาทแพทย์พื้นบ้าน แพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวนรับ 5 คน
27. โครงการรับตรงโดยวิทยาลัยนานาชาติ จำนวนรับ 40 คน
28. โครงการรับนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนรับ 80 คน